គន្លឹះឆ្លើយសំណួរសម្ភាសការប្រលងអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ដួង ច័ន្ទដារា អតីតនិស្សិតកម្ពុជាអាហារូបករណ៍ម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនថន សកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម (CASS-MSU) ២ ជំនាន់ផ្ទួន (Facebook : Chandara Doung Ynwa)

Views : 41

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs