គាំទ្រOriginal Song? កុំភ្លេចចូលរួម The MIC ឆ្នាំនេះណា!!!

នុងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៧ នេះ យើងឃើញមានសន្ទុះនៅចម្រៀងOriginal មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយកម្មវិធីនេះឡើងជាលើកទី២ ដើម្បីអបអរសាទរដល់វិស័យចម្រៀង តារាចម្រៀង Original ក៏ដូចជាជំរុញតារាចម្រៀង Original ដែលកំពុងរះ និងការគាំទ្រស្មារតីនៃការបង្កើតទំលាប់គាំទ្រនិងបង្កើតស្នាដៃថ្

Views : 41