ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងនៃដេប៉ាតឺម៉ង់បារាំង

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ និសិ្សតជាង១០០នាក់ដែលមកពីដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងជាភាសាបារាំង (Filière d'économie et de Gestion )នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច បានរួមគ្នារៀបចំនិងបង្កើតឡើងនូវដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារួមគ្នាក្

Views : 259

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs