និសិ្សតសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច រួមគ្នាធ្វើការងារសង្គម

សិស្សនិសិ្សតចំនួន ៩៥ នាក់ដែលមកពីដេប៉ាតឹម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស (Filière d'économie et de Gestion )នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និង សាកលវិទ្យាល័យ លីយ៉ុង II បាន បញ្ចប់នូវដំណើរទស្សនកិច្

Views : 16

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs