បើប្រលងធ្លាក់​ តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីបន្ត?

លទ្ធផលប្រលងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទើបប្រលងនេះ កំពុងចាំយ៉ាងអន្ទះសារ ត្រូវបានប្រកាសហើយ!

Views : 199

Related Articles

សម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបប្រលងចប់បាក់ឌុបជាប់ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះ ប្រាកដជាពេលនេះកំពុងតែស្វែងរក សាកលវិទ្យល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ នានា ដើម្បីចុះឈ្មោះ ក៏ដូចជាប្រលង ចូលរៀន ជាពិសេស គឺការរៀនត្រៀម ដើម្បីប្រលងចូលសាលាពេទ្យ សាលាតិចណូ IFL អីជាដើម។

ខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់លឺ អំពីការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេលខ្លី (Exchange Program) ប្រសិនបើអ្នកជានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ។

បរិបថសង្គមរាល់ថ្ងៃ ឃើញថានិស្សិតភាគច្រើនចូលចិត្តរៀនពីរសាកលវិទ្យាល័យ រឺ និយាយអោយចំទៅ ចូលចិត្តរៀនពីរជំនាញក្នុងពេលតែមួយ។