ព្រឹត្តិការណ៍ TEDx បែបសាកលវិទ្យាល័យដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា

TEDxRUPP ជាព្រឹត្តិការណ៍ TEDx បែបសាកលវិទ្យាល័យដំបូងបំផុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង ១ ដល់ម៉ោង ៥ រសៀល នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលមានវាគ្មិនចំនួន ១០ រូប ផ្តល់បទបង្ហា

Views : 43

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs