វាគ្មិនល្បីៗទាំង ១០ រូប នឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុង Startups Conference 2019

ក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនេះ ការបង្កើតគំនិតអាជីវកម្ម និងនវានុវត្តន៍ ជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ ជំរុញឱ្យប្រទេសនីមួយ មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែង។

Views : 44

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs