វេទិកាជជែកអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ Lead Talk

ការជជែក និងបកស្រាយ​ ក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវជំនុចជាច្រើនទាក់ទងនឹងការភាពជាអ្នកដឹងនាំ

Click Here


Views : 197

Related Articles

ចង់អោយ Public Speaking ល្អ ឈប់ប្រើពាក្យទាំងនេះ

Ever wonder what the folks who award the scholarships want to see?

For many international students, securing an admission in a top-notch university is a dream comes true; however, the high tuition cost is a worrying factor.