វេទិកាឥទ្ធិពលយុវជន (YouthSpeak Forum) ជាអ្វី?

កម្មវិធីវេទិកាឥទ្ធិពលយុវជន (YouthSpeak Forum) គឺជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយរបស់សមាគមនិស្សិតអន្តរជាតិ AIESEC។

Views : 42

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs