សន្និសីទគំរូអង្គការសហប្រជាជាតិ​ ២០១៨

Click Here


Views : 127

Related Articles

ក្នុងនាមជានិស្សិត ឬជាសិស្សវិទ្យាល័យក៏ដោយ យុវជនម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអាហារូបករណ៍ ឬកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូររយៈខ្លីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្តងដែរក្នុងជីវិត ដើម្បីអោយស្គាល់ប្រព័ន្ធអប់រំ និងបរិបទប្រទេសគេម្តង។

Some confusing words that you need to carefully using it to avoid misunderstanding.

Do you want to learn new languages? How about considering learning these languages?