ហេតុអ្វី សិស្សវិទ្យាល័យគួរចាប់ផ្តើមធ្វើការងារសង្គម???

នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នការងារស្ម័គ្រចិត្តកំពុងរីកដុះដាលជាលំដាប់ ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញតែនិសិ្សតតែប៉ុណ្ណោះ ដែលកំពុងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ឬការងារសង្គមនេះ

Views : 105

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs